PRIVATUMO POLITIKA

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto svetaine www.aktyvusstovyklavimas.lt  (toliau – Svetainė), lankantis mūsų socialinių tinklų paskyrose bei bet kokiu kitu būdu susisiekiant su mumis.
Mes vertiname ir branginame mūsų su Jumis santykius, todėl siekiame suteikti Jums kuo išsamesnę, nuoseklesnę ir aiškesnę informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kaip to reikalauja EU bendrasis duomenų apsaugos reglamentas.
Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, pašto ar e. pašto adresas, gimimo data, telefono Nr., buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius ir kt.

I.    MES ESAME

Šioje Privatumo politikoje nurodytų asmens duomenų valdytojas – VšĮ „Ekstremalūs gamtos namai“ įmonės kodas: 302738713, Salomėjos Nėries g.79, Vilnius, Svetainė - www.aktyvusstovyklavimas.lt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

II.    KODĖL BENDROVĖ TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

1.    Bendrovė vykdo veiklas, kurios susijusios su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:
organizuoja ir vykdo prekybą, kurios metu Jūs galite įsigyti poilsines ar verslo keliones, vaikų ar suaugusių stovyklas atitinkančias jūsų lūkesčius bei poreikius.
2.    teikia poilsio konsultavimo paslaugas ir vykdo stovyklautojų, keliautojų apklausas, rinkos tyrimus;
3.    organizuoja įvairius renginius ir stovyklas, vaikams bei suaugusiems;
4.    siunčia Jums naujienas, pageidaujamus pranešimus, žinutes bei naujienlaiškius apie stovyklas, renginius ir jų sąlygas, vykdo tiesioginę rinkodarą.
Šių veiklų vykdymas pagal teisės aktus įpareigoja Bendrovę tvarkyti (rinkti, saugoti, naudoti, dalintis) Jūsų asmens duomenis. Patikiname, kad visi Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, Bendrovės vidaus tvarkomis bei šioje informacijoje aprašytomis nuostatomis.

III.    IŠ KUR BENDROVĖ GAUNA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Bendrovė Jūsų asmens duomenis gauna:
1.    tiesiogiai iš Jūsų (pvz.: sudarydami sutartis, teikdami paklausimus, skambindami, prenumeruodami naujienlaiškius, Jus teikiate Bendrovei savo asmens duomenis);
2.    iš draudimo ar finansų bendrovių (pvz.: pirkimas išsimokėtinai, kelionių draudimas);
3.    iš bankų (pvz.: mokėjimų informacija);
4.    iš kompetentingų valstybės institucijų (pvz.: Turizmo departamentas, kitos valstybės institucijos).
5.    galime gauti informacijos apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Informacijos apie Jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate (pvz.: per paskyras “Facebook” socialiniame tinkle).
6.    Iš mūsų tinklalapyje registracijos anketų, kaip Jūs registruojatės ar registruojate renginio, stovyklos ar kitą dalyvį.

IV.    KAM BENDROVĖ GALI PATEIKTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Teisės aktai numato, kad Bendrovė gali teikti Jūsų asmens duomenis ne tik Jums arba naudoti šiuos duomenis savo veikloje, tačiau ir perduoti Jūsų asmens duomenis kitiems asmenims. Bendrovė norėtų, kad Jus žinotumėte, kad Jūsų asmens duomenis Bendrovė teisėtai ir pagrįstai gali perduoti:
1.    Su jūsų perkamomis paslaugomis susijusiems kelionių organizatoriams/paslaugų teikėjams, paslaugos pardavėjams, vežėjams, viešbučiams, kitoms atitinkamas paslaugas teikiančioms įmonėms;
2.    paslaugų teikėjams, aptarnaujantiems Bendrovę (pvz.: finansinės įstaigos, apskaitos paslaugų teikėjai, teisines paslaugas teikiančios įmonės.);
3.    kompetentingoms valstybės institucijoms (pvz.: turizmo departamentas, valstybinė mokesčių inspekcija, valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, konkurencijos taryba.).
4.    Draudimo kompanijoms, draudžiant Jus nuo nelaimingų atsitikimų stovyklos, kelionės ar renginio metu.

V.    KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIAIS TIKSLAIS TVARKO BENDROVĖ?

Konkretūs duomenys ir jų apimtis priklauso nuo teikiamos paslaugos. Visada stengiamės nekaupti perteklinių duomenų. Pagal Bendrovės veiklos pobūdį, gali būti tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:
1.    konsultacijos, užklausos pateikimo ir atsakymo tikslu: vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris, el. pašto adresas. Jeigu kreipiasi atstovas, galime paprašyti nurodyti atstovo ryšį su jumis, jo kontaktinius duomenis.
2.    Registruojant vaiką (jaunuolį(-ę)) į stovyklą, stovyklos dalyvio(-ės): vardas, pavardė, gimimo data, adresas korespondencijai, telefono Nr. Kontaktinio asmens: elektroninis paštas, telefono Nr.
3.    kandidatų į darbo vietas personalo atrankos tikslu: kandidato savanoriškai pateiktus asmens duomenis tokia apimtimi, kokia asmens duomenys buvo pateikti;
4.    Savanorio duomenys, norinčio prisidėti prie mūsų organizuojamos veiklos: vardas, pavardė, gimimo data, telefono Nr. el .paštas, korespondencijai gauti adresas.
5.    žaidimų, akcijų, konkursų organizavimo tikslu: vardas, pavardė, nuotraukos, telefono numeris, el. pašto adresas;
6.    tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas;
7.    apskaitos tikslu: kliento informacija (vardas, pavardė, adresas, mokėtojo kodas, kontaktinė informacija), finansinė informacija (banko sąskaitos numeris, mokėjimų duomenis, pervestos pinigų sumos už prekes ir paslaugas), prekybinė informacija (įsigytos prekės ir paslaugos, išleistos pinigų sumos);
8.    kokybiško aptarnavimo ir galimų ginčų dėl pateiktos informacijos tikslumo įrodymo tikslu: gali būti įrašomas telefoninis pokalbis tarp Jūsų ir Bendrovės konsultantų. Apie pokalbio įrašymą visada būsite informuoti pokalbio pradžioje. Jeigu nesutinkate, kad pokalbis būtų įrašytas, turite teisę nutraukti pokalbį.  

VI.    KIEK LAIKO BENDROVĖ SAUGOS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Finansinių, apskaitos duomenų ir sutarčių saugojimo terminai yra reglamentuoti įstatymais ir laikomi 10 metų. Visi asmens duomenys, užfiksuoti juose, atitinkamai irgi saugomi 10 metų ir negali būti panaikinti, pakeisti ar atnaujinti.
Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais.  Bendrovė taiko skirtingus Asmens duomenų saugojimo terminus, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais bei atsižvelgdama į asmens duomenų tvarkymo tikslus, išvardintus 5-ame punkte:
1.    konsultacijos, užklausos pateikimo ir atsakymo tikslu – 1 metai nuo konsultacijos, užklausos įvykdymo dienos. Išskyrus atvejus, kai Jūs kreipiatės dėl Bendrovės paslaugų teikimo (2 punktas). Tuomet taikomas bendrasis 10 metų terminas;
2.    organizatorių paslaugų teikimo tikslu – 10 metų nuo paskutinio kontakto;
3.    kandidatų į darbo vietas personalo atrankos tikslu – 4 mėnesiai po to, kai kandidatas yra priimamas į darbą. Ilgesniam kandidatų gyvenimo aprašymo ir kitų duomenų saugojimui reikalingas kandidato sutikimas;
4.    savanorių atrankos tikslais -  4 mėnesiai po to, kai savanoris yra priimamas savanoriškai veiklai.
5.    žaidimų, akcijų, konkursų organizavimo tikslu – 1 metai nuo konkurso įvykdymo dienos;
6.    tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo sutikimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, jei Jūs pageidaujate  šį terminą pratęsti;
7.    apskaitos tikslu – 10 metų.
8.    kokybiško aptarnavimo ir galimų ginčų dėl pateiktos informacijos tikslumo įrodymo tikslu – 2 savaites. Jeigu pokalbio įrašas reikalingas kilusiam ginčui spręsti – iki ginčo sprendimo pabaigos.
Išimtys dėl saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek jos nepažeidžia Jūsų teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra tinkamai dokumentuotos. Pasibaigus nustatytiems terminams, jei jie nebuvo pratęsti, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atkurti.

VII.    KOKIOS JŪSŲ TEISĖS ASMENS DUOMENŲ SRITYJE?

Bendrovė gerbia ir atsakingai žiūri į Jūsų teises, todėl dar kartą norėtų Jums apie jas priminti:
1.    Jūs galite sužinoti, kokius Jūsų asmens duomenis Bendrovė turi. Tai Jūs galite padaryti, pateikę rašytinį prašymą Bendrovei;
2.    Jūs galite gauti savo asmens duomenų kopiją, jeigu šie duomenys nereikalauja specialaus apdorojimo. Jeigu Jūsų asmens duomenų pateikimui būtinas apdorojimas, Bendrovė pateiks Jums šiuos duomenis apibendrinta forma;
3.    Jūs galite reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų atnaujinti, pataisyti, ištrinti arba sunaikinti;
4.    Jūs galite prašyti Bendrovės apriboti arba sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
5.    Jūs galite atšaukti savo sutikimą, kuris buvo išduotas Bendrovei tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jūsų atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymui, kuris buvo atliekamas iki atšaukimo;
6.    Jūs galite pateikti skundą dėl Jūsų duomenų tvarkymo kompetentingai asmens duomenų apsaugos institucijai.
Jeigu norite atsisakyti naujienlaiškių, tiesiog paspauskite atitinkamą nuorodą gautame laiške arba parašyti el.laišku, kad nepageidaujate gauti jokios iš mūsų Bendrovės, informacijos. Teikti rašytinio prašymo nebūtina.
Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, turite teisę pateikti raštu vienu iš šių būdų:
 – paštu:  VšĮ Ekstremalūs gamtos namai, Salomėjos Nėries g. 79-59, Vilnius,
 – el. paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Gavę tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar argumentuotai atsisakysim juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Bendrovė informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.
Bendrovė gali nesudaryti  sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat Jūsų, Bendrovės ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

VIII.    SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Jums paruošėm slapukų naudojimo informaciją, kuri padės geriau suprasti ir suvaldyti slapukus (cookies).
VšĮ „Ekstremalūs gamtos namai“ valdomose svetainėse naudojame slapukus (angl. cookies), todėl čia Jums pateiksime išsamią informaciją apie tai, kaip slapukai naudojami ir kaip Jums apsispręsti ar slapukus palikti, ar pašalinti. VšĮ ”Ekstremalūs gamtos namai„ naudojami slapukai nesaugo jokios jūsų asmeninės informacijos ir neperduoda trečioms šalims informacijos, kuri leistų jus identifikuoti. VšĮ „Ekstremalūs gamtos namai“ tinklalapyje naudojami - Google Analytics slapukai, lankomumo statistikai fiksuoti.

KAS YRA SLAPUKAS?

Slapukais vadinami informacijos elementai, perkeliami iš interneto svetainės į Jūsų kompiuterį. Tai nedideli informacijos failai, kurie leidžia interneto svetainėms išsaugoti ir vėl pasiekti informaciją jūsų naršyklėje. Slapukus naudoja dauguma interneto svetainių, nes jie yra viena iš technologinių priemonių, padedančių pritaikyti interneto turinį prie naudotojų poreikių ar asmeninių pasirinkimų. Slapukai leidžia interneto svetainėms teikti prie naudotojų poreikių pritaikytas paslaugas (pvz. įsimenant prisijungimo duomenis, išlaikant pirkinius pirkinių krepšelyje arba rodant tik konkretų naudotoją dominantį turinį). Slapukų būna skirtingų: laikinieji slapukai (arba seanso slapukai) – pašalinami, kai užveriama naršyklė; nuolatiniai slapukai – nepašalinami ir lieka tol, kol pašalinami aktyviais veiksmais arba kol baigiasi jų galiojimas.

KAIP PAŠALINTI SLAPUKĄ?

Daugelis naršyklių nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Galite naršyklėje slapukus išjungti, bet greičiausia neteksite galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios būtinos, kad interneto svetainė veiktų kaip dera. Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus, apsilankykite interneto svetainėje www.aboutcookies.org, kur rasite išsamios, nepriklausomos informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra jūsų kompiuteryje. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją.

SLAPUKŲ TIPAI

* Būtinieji: tokie slapukai yra būtini tam, kad galėtumėte žvalgytis po interneto svetainę ir naudotis jos funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie saugių interneto svetainės sričių. Be šių slapukų neveiktų visa ar dalis svetainės.
* Veikimą gerinantys: šie slapukai padeda surinkti statistinę apibendrintą informaciją apie tai, kaip naudojatės tam tikra interneto svetaine, pavyzdžiui, kurie puslapiai lankomi dažniausiai, ar tinkamai veikia svetainė ir ar lankytojai iš tinklapių gauna klaidų pranešimų. Šie slapukai nerenka informacijos, leidžiančios atpažinti svetainės lankytoją. Visa šių slapukų renkama informacija yra bendro pobūdžio, todėl anoniminė. Ji naudojama tik svetainės veiklai pagerinti.
* Funkciniai: šie slapukai leidžia interneto svetainei įsiminti jūsų pasirinktus dalykus (pvz.: jūsų pasirinkta kalba ar regionas) ir pasiūlyti patobulintas, jums asmeniškai pritaikytas funkcijas. Šių slapukų renkamą informaciją galima padaryti anoniminę, be to, jų negali naudoti kitos svetainės, kuriose galite lankytis.
* Tiksliniai: šie slapukai gali būti naudojami jūsų interesus atitinkančių reklaminių skelbimų rodymui arba statistinės informacijos rinkimui. Reklamos tinklai paprastai naudoja tikslinius slapukus.

AR GALIU LEISTI NAUDOTI SLAPUKUS IR NARŠYTI ANONIMIŠKAI?

Taip. Visos šiuolaikinės naršyklės turi „Anoniminį langą“ arba „Incognito window“. Jeigu naršysite anoniminiame lange, visi slapukai bus pašalinti iš jūsų naršyklės uždarius naršyklės langą. Svetainės jūsų nustatymų ar naršyklės neįsimins, bet funkcionuos be trikdžių.

AR GALIU ATSISAKYTI SUASMENINTOS REKLAMOS?

Dauguma reklamos tinklų yra susijungę į organizacijas, kurios centralizuotai valdo vartotojų pasirinkimus. Apsilankykite http://optout.aboutads.info ir pasirinkite ką norite leisti ar drausti.

„GOOGLE ANALYTICS“ SLAPUKAI

Absoliuti dauguma Lietuvos svetainių naudojasi „Google Analytics“ paslaugomis rinkti ir analizuoti svetainių veikimo duomenis, stebėti puslapio krovimosi laikus, puslapių lankomumą, lankytojų veiksmus. Dauguma tų duomenų yra anoniminiai, tik atskirais specialiais atvejais gali rinkti jus identifikuojančią informaciją (pvz.: jūsų vartotojo ID, jeigu lankotės elektroninėse parduotuvėse, kuriose reikia prisijungti).  Plačiau apie „Google Analytics“ slapukus skaitykite https://policies.google.com/technologies/types?hl=lt
Norėdami apsaugoti savo privatumą nuo Google, galite pasinaudoti Google Analytics suprogramuotu įrankiu, kuris blokuoja bet kokios informacijos perdavimą į Google Analytics serverius. Jis veikia daugumoje šiuolaikinių naršyklių. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

IX.    TURITE KLAUSIMŲ? SUSISIEKITE SU MUMIS

Tikimės, kad ši informacija Jums bus naudinga. Jeigu turėtumėte klausimų apie tai, kaip tvarkomi Jūsų duomenys, bet kada galite susisiekti su Bendrovės duomenų apsaugos atstovu elektroniniu paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

X.    APRIBOJIMAI

Draudžiama šią privatumo politiką ir / ar atskiras jos dalis naudoti, kopijuoti platinti be raštiško VšĮ „Ekstremalūs gamtos namai“ sutikimo.

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 22 d. Vilnius  

Partneriai